Koszty i opłaty

Informacje oraz wyjaśnienia dotyczące czynności notarialnych są bezpłatne.

Za dokonanie czynności notarialnych (w tym sporządzenie projektu aktu notarialnego) notariuszowi przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności - nie wyższe jednak niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności. Zostały one określone Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku, w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. nr 148 poz. 1564 z 2004 roku, z późn. zm.) - powiększone o należny podatek VAT.

Podczas sporządzania niektórych aktów notarialnych notariusz pobiera również podatki (których jest płatnikiem) oraz opłaty sądowe. Są one szczegółowo określone w odrębnych przepisach:

- Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych,

- Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn,

- Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Zebrane w ten sposób opłaty i podatki notariusz przekazuje na konta bankowe odpowiednich instytucji państwowych.

W celu uzyskania wstępnego wyliczenia kosztów prosimy o kontakt pod numerami telefonów:

58 620 - 39 - 87,   58 620 - 25 - 42,   

509 - 862 - 056,   509 - 862 - 016

Ostateczne wyliczenie wszystkich kosztów możliwe jest dopiero po zapoznaniu się przez notariusza lub pracownika kancelarii z dokumentami dotyczącymi sprawy - w tym celu prosimy o kontakt osobisty w godzinach pracy kancelarii lub o kontakt drogą mailową.

Opłaty należne z tytułu dokonywanej czynności notarialnej uiszcza się gotówką w kasie Kancelarii tuż po dokonanej czynności. Istnieje również możliwość uiszczenia należnych opłat na rachunek bankowy Kancelarii przed dokonaniem czynności.

konto bankowe: 

ING Bank Śląski Oddział w Gdyni

41 1050 1764 1000 0097 0341 8179


© Monika Warońska 2018