Zakres usług świadczonych przez Kancelarię Notarialną

Nasza kancelaria wykonuje pełen zakres czynności notarialnych. Czynności te określone są ustawą Prawo o notariacie oraz innymi stosownymi przepisami prawnymi. 

Czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej. W sytuacji gdy przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności, możliwe jest - po uprzednim uzgodnieniu warunków - dokonywanie czynności notarialnych również poza siedzibą kancelarii.

Czynności notarialnych notariusz dokonuje w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym, korzystając przy tym z pomocy tłumacza przysięgłego.

Zakres wykonywanych czynności:

1. Sporządzanie aktów notarialnych zawierających umowy, w tym:

 • sprzedaży,
 • darowizny,
 • dożywocia,   
 • majątkowe małżeńskie,
 • zamiany, 
 • przenoszące własność nieruchomości,
 • spółek prawa handlowego,
 • ustanowienia służebności osobistych i gruntowych,
 • ustanowienie odrębnej własności lokali,
 • o podział majątku wspólnego, 
 • zniesienia współwłasności,
 • o dział spadku.

2. Sporządzanie testamentów

3. Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

4. Sporządzanie poświadczeń:

 • dokumentów,
 • własnoręczności podpisu,
 • daty,
 • pozostawania przy życiu. 

5. Sporządzanie protestów weksli i czeków

6. Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów z dokumentów,

7. Sporządzanie na żądanie stron projektów aktów, oświadczeń, umów i innych dokumentów,

8. Sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów,

9. Spisywanie protokołów (np. ze zgromadzeń akcjonariuszy spółek akcyjnych, zgromadzeń wspólników etc.),

10. Przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych,

11. Doręczanie oświadczeń.


© Monika Warońska 2018